MATRÍCULA 1r ESO curs 2017-18

MATRICULACIÓ  ALUMNES  1r  ESO. CURS 2017-2018

DATES PER PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ: del 12 al 16 de juny de 2017.

LLOC: Secretaria                                  HORARI: de les 8:30 a les 14:30 hores.

 

LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES INSTRUCCIONS:

JUNT AMB AQUEST FULL US ADJUNTEM ELS SEGÜENTS DOCUMENTS QUE HAUREU DE RETORNAR OMPLERTS I SIGNATS (MARE, PARE O TUTOR LEGAL).

 

  • FULL DE DADES DE L’ALUMNE/A:

Ompliu els diferents apartats (dades alumne/a, tutor 1 i tutor 2, si s’escau). Consigneu el lloc la data i signeu el document.

  • AUTORITZACIÓ D’ÚS D’IMATGES, DADES I MATERIAL DE L’ALUMNE:

Cal escriure les dades de l’alumne/a i del pare, mare o tutor/a legal i marcar l’opció escollida sobre l’ús d’imatges, dades i materials en els requadres corresponents del document (Autoritzo, NO autoritzo). No oblideu signar-lo.

  • FULL DE PAGAMENT DE LA QÜOTA DE FOTOCÒPIES:

Cal escriure les dades de l’alumne/a i del nivell que farà el curs 2017-2018 i marcar l’opció escollida de pagament de la quota de fotocòpies. Si heu fet transferència o ingrés bancari adjunteu el resguard del banc.

  • FULL DE L’AMPA:

Cal omplir el full de l’AMPA i entregar-lo signat a la secretaria amb la resta de documents. El full informatiu que l’acompanya no cal retornar-lo.

  • FULL D’INSCRIPCIÓ AL SERVEI DE TRANSPORT ESCOLAR. CURS 2017/18:

Els alumnes de Les Planes d’Hostoles i Sant Feliu de Pallerols han d’omplir aquest full, amb les dades de l’alumne/a i dels tutors, per poder utilitzar el transport escolar. El servei és gratuït a l’etapa d’ESO, per tant no cal que hi consigneu les dades bancàries. El número o codi i el nom de la parada el trobareu a la part posterior del full. Anoteu la data i el lloc i signeu el document.

AUTORITZACIÓ D’IMATGE

AMPA

DADES ALUMNA/E

INSCRIPCIÓ TRANSPORT ESCOLAR

QUOTA FOTOCÒPIES

Anuncis