Tutories

Tutoria 1r Batxillerat Tutoria 2n Batxillerat

Tutora de B1A

       Sònia Busquets

 Tutor de B1B

       Xavier Carbonés

 

Tutora de B2A

         Sílvia Junco

 

Tutora de B2B

      Queralt Simó

 

INFORMACIÓ DELS ESTUDIS

És una informació molt interessant per a l’orientació del nostre alumnat. És per això que, a més de compartir-ho amb tutors i orientadors, considerem que es bo fer-ho arribar a l’ AMPA perquè en pugui fer difusió entre les famílies.

L’enllaç a la pàgina web on podeu trobar la informació referent a tots els estudis: http://estudis.aqu.cat/euc/quees

L’ACCIÓ TUTORIAL

-La vostra persona de referència a l’Institut és el tutor a qui us heu d’adreçar en cas de dubtes, aclariments, ajuda….

-El tutor és el responsable de trametre-us tota la informació sobre el funcionament del grup o aspectes organitzatius del centre.

-El tutor és també el pont entre l’Institut i les vostres famílies.

-Els alumnes per la seva part, són els responsables de trametre tota la informació que se’ls comuniqui als seus pares, perquè estiguin informats d’activitats, sortides, canvis organitzatius, etc.

-Utilitzeu les agendes per anotar: deures, sortides, treballs que heu de fer…

-Les aules han d’estar endreçades. Les taules i cadires no solament són per vosaltres aquest curs sinó que les utilitzaran molt companys vostres en el futur. Tracteu-les bé. Recordeu que no hi ha res gratuït i que tot el grup és el responsable del bon manteniment de l’aula.

-Cada grup té una hora setmanal de tutoria. Aquest és el moment per a parlar tots junts o individualment amb el tutor, tractar aspectes de grup i treballar temes específics que us han d’ajudar a desenvolupar millor els vostres estudis i el vostre creixement personal.

-A cada curs es treballen temes puntuals a la tutoria emmarcats en els objectius específics que es pretenen assolir:

 

1r Batxillerat: es treballen sobretot aspectes relatius al desenvolupament del Treball de Recerca.

2n Batxillerat: es treballen sobretot aspectes d’orientació professional.


ELS DELEGATS DE CURS

 • Els delegats són escollits pel grup classe a qui representen durant tot l’any.
 • Tenen dret;
  -A reunir-se amb altres delegats (Consell de Delegats) sempre que vulguin.
  -A donar assessorament i suport als representants dels estudiants al Consell Escolar del Centre, als quals faran arribar la problemàtica específica de cadascun dels cursos que representen
  -A ser escoltats per la direcció del Centre en situació de conflicte.
  -A ser escoltats quan s’obri un expedient a un alumne del seu grup.
  -A presentar la dimissió quan considerin que no representen la classe
 • El delegat informarà de les decisions del Consell de Delegats a tots els alumnes de la seva classe.
 • Els delegats són els que assisteixen a la Comissió de Delegats, formada pels delegats de tots els cursos i la Junta directiva i altres càrrecs de coordinació. La comissió es reuneix periòdicament al llarg del curs per a tractar aspectes de funcionament general del centre que afectin el conjunt de l’alumnat i sobrepassin l’àmbit de tutoria.
 • Els delegats han de transmetre les informacions tractades a la Comissió al seu grup-classe. També poden transmetre a la Junta directiva suggeriments sobre el funcionament general del centre.
 • Si un delegat no respecta les normes de convivència o no realitza les funcions que li pertoquen podrà ser destituït.