Projecte educatiu

 

 Què és el Projecte Educatiu de Centre?
El Projecte Educatiu de Centre és una proposta integral que permet dirigir el procés d’intervenció educativa en el nostre institut. És el document que defineix les característiques bàsiques i les intencions educatives del centre, i que ha de servir de referència constant de tots els membres de la comunitat educativa. Els elements fixats al PEC són els que permeten la concreció del desplegament del PCC (Projecte Curricular de Centre), del PAT (Projecte d’Acció Tutorial), del RRI (Reglament de Règim Interior), de la PGI (Programació General de l’Institut). També ha de servir de referència per projectes i propostes noves que es realitzin, com poden ser Projectes de Direcció, Plans Estratègics, Projectes d’Innovació Educativa, etc.El Projecte Educatiu del nostre centre és el resultat del treball en grup del professorat i de la posterior revisió i aprovació del claustre. No ha de ser només un document formal, sinó una eina de referència per a la gestió de l’institut.

 El Projecte Educatiu del nostre centre (PEC)
El nostre Projecte Educatiu té presents la diversitat dels alumnes i la seva àrea geogràfica. Desenvolupa totes les activitats possibles per aconseguir un ensenyament de qualitat (adequa el ritme evolutiu a les capacitats intel·lectuals de cada noi i noia, és integral, actiu, personalista…). Ofereix el compromís de defensar una escola catalana, autònoma, democràtica, compensatòria i descentralitzada.El nostre projecte educatiu pretén assolir els objectius generals següents:

1. Potenciar la participació de tots els estaments de la comunitat educativa.2. Afavorir el procés de desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne.3. Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones i als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

4. Crear actituds solidàries i de tolerància rebutjant discriminacions degudes a l’edat, la raça, la religió, el sexe i altres diferències de caràcter físic, psíquic o social.

5. Facilitar el desenvolupament d’aprenentatges conceptuals, procedimentals i actitudinals que possibilitin la comprensió dels elements bàsics de les humanitats, la ciència i la cultura i dels entorns tecnològics i d’informació que caracteritzen la societat actual.

6. Infondre valors referits al medi ambient i a la pau.

7. Fomentar el sentiment d’estima al país i alhora promoure el coneixement d’altres pobles i cultures.

8. Establir les bases per a l’aprenentatge autònom i continu i per a l’exercici d’activitats professionals.

 

El Projecte Educatiu també compren uns objectius específics que fan referència a tots els àmbits de la gestió escolar i que són base per a les actuacions que es fan al centre:

Àmbit pedagògic:

Objectius relatius a l’opció metodològica de l’equip de professors.
1. Realitzar una selecció i utilització del material didàctic que potenciï l’activitat, iniciativa i creativitat de l’alumne.
2. Incorporar a les programacions didàctiques objectius i continguts relacionats amb l’entorn proper als alumnes.

Objectius relatius a altres funcions de l’equip de professors
1. Potenciar el treball en equip dels professors mitjançant l’activitat dels equips docents i de la realització de programacions didàctiques coordinades.
2. Desenvolupar els aspectes formatius en els alumnes tot proporcionant-Ios una orientació escolar i professional durant tota la seva escolarització, en una tasca coordinada entre els tutors .
3. Potenciar l’intercanvi d’experiències amb altres centres.

Àmbit de govern institucional

Objectius relatius a l’organització i al govern interns
1. Potenciar i perfeccionar els procediments d’informació entre el professorat com a base per generar actituds de confiança i col·laboració.

Objectius relatius a la projecció externa de l’escola

1. Establir i mantenir relacions de coordinació i col·laboració amb els centres de primària de la zona.
2. Participar en activitats culturals j educatives proposades per institucions sempre que siguin coherents amb el Pla Anual de centre.

Àmbit administratiu

1. Mantenir actualitzats els inventaris del centre en tot moment.
2. Desenvolupar i utilitzar mètodes i instruments per a una bona comunicació interna i externa.
3. Executar una acció econòmica clara i transparent.

Àmbit humà i de serveis

1. Orientar l’organització i funcionament del menjador com un servei que, a més del nodriment, possibiliti l’adquisició d’hàbits personals i socials.
2. Aconseguir la implantació, el respecte i l’observança del Reglament de Règim Interior.
3. Aconseguir unes relacions interpersonals satisfactòries entre els professors.

Anuncis