Personal docent

EQUIP DIRECTIU
Director: Pere Garangou
Cap d’estudis: Jordi Bou
Coordinadora Pedagògica: Paquita Masoliver
Secretària: Carme Parés

COORDINACIONS
Coordinador d’informàtica:
Lluís Bosch
Coordinació d’Extraescolars: Benjamí Grau
Lic i coordinador de la revista: Josep Brugada
Coordinadora de riscos: Montse Roca
Coordinador de l’Estada a l’empresa: Elisenda Pujulà

DEPARTAMENT DE LLENGUA CATALANA
Josep Brugada
Carles Sureda

Matèries que imparteixen:
ESO: 
Llengua Catalana i Literatura
BATXILLERAT: Llengua Catalana i Literatura

DEPARTAMENT DE LLENGUA CASTELLANA
Anna Grau
M.Pau Iturbe

Matèries que imparteixen:
ESO:
Llengua Castellana i Literatura
BATXILLERAT:
Llengua Castellana i Literatura

DEPARTAMENT D’ANGLÈS

Marta Carbonés
Miquel Jiménez
Benjamí Grau

Matèries que imparteixen:
ESO:  Llengua Anglesa
BATXILLERAT:  Llengua Anglesa

FRANCÈS
Olga Martín

Matèries que imparteix:
ESO: Francès

CLÀSSIQUES
Carme Parés

Matèries que imparteixen:
ESO: Optativa de Llatí
BATXILLERAT:
Llatí

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Lluís Bosh
Francesc Pagà

Matèries que imparteixen:
ESO: Matemàtiques
BATXILLERAT:
Matemàtiques – Matemàtiques aplicades a les CCSS

ECONOMIA
Elisenda Pujulà

Matèries que imparteix:
ESO:  Matemàtiques
BATXILLERAT:  Economia i Organització d’empreses

DEPARTAMENT DE FÍSICA I QUÍMICA

Margarita Cargol
Jordi Bou

Matèries que imparteixen:
ESO: Física i química
BATXILLERAT:
Física – Química

SEMINARI DE CIÈNCIES NATURALS
Montserrat Roca
Marta Cos

Matèries que imparteixen:
ESO:
Biologia i Geologia
BATXILLERAT:
Biologia i Ciències de la Terra i del Medi Ambient

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA
Francesc Vila
Pere Garangou

Matèries que imparteixen:
ESO: Tecnologia
BATXILLERAT: 
Tecnologia industrial

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
Montserrat Planella
Núria Sales

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Visual i Plàstica

BATXILLERAT:
Dibuix Artístic – Dibuix Tècnic – Cultura Audiovisual – Disseny

DEPARTAMENT DE MÚSICA
Jordi Ollé
Matèries que imparteix:
ESO: Música

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ FÍSICA
Dolors Fageda

Matèries que imparteixen:
ESO: Educació Física
Batxillerat:
Educació Física

DEPARTAMENT DE SOCIALS
Jordi Casas
Carme Danés
Puri Merino

Matèries que imparteixen:
ESO: Ciències Socials
Batxillerat:
Història-
Història del món contemporani – Geografia – Història de l’Art

FILOSOFIA

Eva Carreras

Matèries que imparteix:

BATXILLERAT: Filosofia

RELIGIÓ
Paquita Masoliver

Matèries que imparteix:
ESO: Història i Cultura de la Religió

PSICOPEDAGOGIA

Pilar Perpiñà

Matèries que imparteixen:
ESO: Atenció Individualitzada

EAP
PSICÒLEG DE L’EAP: Dani Turon

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Administratiu: Salvador Coll
Conserges:   Alba Garriga i Roser Busquets