ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos acadèmics . Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Matèria 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t curs
Hores/setmana Hores/setmana Hores/setmana Hores/setmana
Català 3 3 3 3
Castellà 3 3 3 3
Anglès 3 4 3 4
C. Socials 3 3 3 3
Matemàtiques 3 4 4 4
Física i Química 3 2
Biologia i Geologia 3 2
Tecnologia 2 2 2
E. Física 2 2 2 2
E.V.P. 2 2
Música 2 2
H. Cultura Religiosa 1 1 1 1
Optatives 2 2 2 9
Tutoria 1 1 1 1
Total hores 30 30 30 30

En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any  també el Treball de Síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària. Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.