ESO

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Va adreçada als alumnes compresos entre els 12 i els 16 anys i s’estructura en quatre cursos acadèmics . Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

Matèria 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t curs
Hores/setmana Hores/setmana Hores/setmana Hores/setmana
Català 3h 3h 3h 3h
Castellà 3h 3h 3h 3h
Anglès 3h 3h 3h 3h
C. Socials 3h 3h 3h 3h
Matemàtiques 3h 4h 4h 4h
Fisica i química 3h 2h
Biología i geología 3h 2h
Tecnologia 2h 2h 2h
E. Física 2h 2h 2h 2h
E.V.P. 2h 3h 2h
Música 2h
Ed. Ciutada.

Ético-cívica

1h
H. Cult. Religió 1h 1h 1h 1h
Optatives 2h 2h 2h 9h
Tutoria 1h 1h 1h 1h
Total hores
30 30 30 30
En aquesta etapa, l’alumne ha de cursar cada any d’aquest període també el crèdit de síntesi, que està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si s’han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats fomulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.


En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d’escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària. Quan es finalitza satisfactòriament, l’alumne té, pel que fa als estudis, dues opcions: cursar els cicles formatius de grau mitjà o accedir al Batxillerat. D’altra banda, també pot incorporar-se al món del treball, perquè ja té l’edat mínima per accedir-hi.