Treball de síntesi 1r, 2n i 3r ESO / Projecte recerca 4t ESO

TREBALL DE SÍNTESI

A cada un dels cursos de 1r, 2n,3r de l’ESO es realitza un Treball de Síntesi. Durant el Treball de Síntesi es dediquen quatre dies seguits a fer un seguit d’activitats interdisciplinars, que fan que els alumnes hagin de posar en joc coneixements que ja han après al llarg del curs en les diferents àrees. Moltes d’aquestes activitats es solen realitzar en grup i, en la majoria els alumnes s’han d’espavilar i organitzar-se la feina. Els alumnes han de demostrar la seva capacitat d’autonomia en l’organització i també de cooperació i col.laboració amb els companys.

A cada curs el treball de síntesi es dedica a un tema monogràfic. En molts casos es realitzen sortides específiques relacionades amb aquest. Els alumnes disposen d’un dossier específic amb els materials i instruccions pertinents per a fer el treball. Del Treball de síntesi s’avaluen les diferents activitats per a obtenir una valoració global, que farà mitja conjuntament amb les notes de les àrees i dels crèdits variables per a obtenir la nota global del curs. És important que els alumnes us impliqueu en les activitats i procureu utilitzar tots els coneixements apresos fins al moment així com la vostra capacitat de treball.
El treball es realitza la setmana abans de Setmana Santa

 

L’ESTANY DE BANYOLES
1r d’ESO

L’ÈPOCA DELS TELERS
2n d’ESO

LES FONTS D’AMER
3r d’ESO

PROJECTE DE RECERCA DE 4t ESO

El projecte de recerca a 4t d’ESO consisteix amb un projecte interdisciplinari de caire transversal, i com a tal es relaciona amb pràcticament la totalitat de matèries curriculars. En primer lloc és molt clara i evident la seva connexió amb la tasca de tutoria, doncs és una base clara i organitzada per a la orientació personal i acadèmica de l’alumne. També són clares les relacions amb les matèries de llengua i expressió, doncs es requereix la realització i presentació correcta de textos de diferents registre i tipologia ( carta formal, entrevista, currículum…). Els continguts d’anàlisis del mercat laboral i elaboració de pressupostos es relacionen amb les àrees de l’àmbit científico-matemàtic.

1r trimestre:

AUTOCONEIXEMENT. EL SISTEMA EDUCATIU.

2n trimestre:

LA MEVA OPCIÓ DE FUTUR.

3r trimestre

LA FEINA DE BUSCAR FEINA: ORIENTACIÓ  LABORAL.