Contracte de neteja

Oferta de contractació del servei de neteja:

Per tal d’adequar el contracte als requisits que estableix la legislació en contractació pública – Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, cal adjudicar el proper contracte mitjançant el procediment obert (simplificat).

Documentació relativa al Concurs negociat del Servei de Neteja:

Anunci

-Plec de prescripcions tècniques

-Plec de clàusules administratives

-Resolució d’adjudicació del contracte de serveis de neteja

 Anunci de la formalització del contracte del servei de neteja:​

L’Institut Castell d’Estela d’Amer ha signat el contracte del servei de neteja amb l’empresa MULLOR  SA, de nacionalitat espanyola, el dia 15 de desembre de 2017 per un import total de 31.500 €, IVA exclòs, 38.115 €, IVA inclòs.

El termini d’execució d’aquest servei és de l’1 de gener al 31 de desembre de 2018.

 

Anuncis