Servei de neteja

Oferta de contractació del servei de neteja:

Per tal d’adequar el contracte als requisits que estableix la legislació en contractació pública – Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, cal adjudicar el proper contracte mitjançant el procediment obert (simplificat).

Documentació relativa al Concurs negociat del Servei de Neteja:

Anunci

-Plec de prescripcions tècniques

-Plec de clàusules administratives

*El dilluns 13 de novembre de 2017 a les 12’35 h hi haurà l’obertura pública del sobre C.

 

Anuncis